ISLSD Congregations

I.S.L.S.D. is short for School of the Holy Spirit in Roma.

In 2017 Jozef Lukac had the dream of a bible and ministry training school for Roma people with potential to be leaders in the Roma church.  He has developed this ministry to the point where it became a ministry of Derby Urban Church, and there are now several people taking leadership roles within Roma churches having completed 2 years of this course.  Recently this has taken us in an unexpected direction when we found people wanting to do the course who had a group of Roma Christians gathered around them but no church network to help or support them.  So in Stoke, and Ostrava (in Czech Republic) we have two new “I.S.L.S.D. Congregations”.  One meets in a community hall, and the other in a restaurant, on Sunday afternoons. With support from Graham and other students from School of the Holy Spirit, Jozef oversees these congregations giving regular help and support to their trainee leaders while they complete the School of the Holy Spirit.

NFO INFO UŽ LEN TENTO TÝŽDE? MÁTE MOŽNOS? REGISTROVA? SA NA BIBLICKÚ ŠKOLU 2023/2024
AK MÁŠ ZÁUJEM TAK NÁPIŠ MI UŽ TERAZ NA MESSANGER

ISLSD – I SCHOOLA LE SUNTONE DUCHOSKY je postavená na našich piatich k?ú?ových hodnotách

Milova? Boha celým svojím ja:
Sme Kristovi u?eníci, ktorí sa snažia ži? spôsobom, ktorý ukazuje náš prehlbujúci sa vz?ah s ním.

Nau?i? sa teologicky myslie? :
Naším cie?om nie je len prenáša? informácie, ale aj vybavi? vás schopnos?ami teologického myslenia.

Spolo?ný rast v rôznorodej komunite :
Veríme, že zdravú teológiu je najlepšie robi? v komunite, u?i? sa jeden od druhého zdielanim sa aj s našimi skúsenos?ami.

Usilovanie sa o teológiu, ktorá vedie k láske :
Ak nás naša teológia nevedie k vä?šej láske k Bohu a jeden k druhému, robíme svoju teológiu zle!

Cti? Božie slovo a jeho cirkev :
Veríme, že Písmo je inšpirované, zjavujúce a autoritatívne, preto je naším východiskovým bodom. Sme sú?as?ou Božej cirkvi a naša teológia by nás mala povzbudzova?, aby sme ju budovali a milovali.

Pre?o študova? u nás?
Ak máte hlad ís? hlbšie do Božieho Slova a teologického štúdia, nenechajte si ujs? túto príležitos? a vyzbrojte sa. Náš tím a naši u?itelia majú skúsenosti s pastora?nou službou, ?o im umož?uje pripravi? vás na službu v cirkvi, na pracovisku a v domácnosti.

Ako to urobíme?
ISLSD poskytuje teologické vzdelanie prostredníctvom dvoch ro?níkov. Tieto sú prístupné každému; dostato?ne jednoduchý na to, aby sa dal uchopi?, no zárove? dostato?ne hlboký na to, aby bol náro?ný. Odporú?ame vám klás? otázky, spochyb?ova? domnienky a premýš?a? o sebe. Poskytujeme bezpe?né a výživné prostredie, v ktorom môžete rozvinú? svoje myslenie, popasova? sa s problémami a rás? vo svojej viere.

INFO INFO ONLY THIS WEEK YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO REGISTER FOR BIBLE SCHOOL 2023/2024 IF YOU ARE INTERESTED email us at derbyurbanchurch @gmail.com

ISLSD – I SCHOOLA LE SUNTONE DUCHOSKY is built on our five key values

To love God with all my being:
We are Christ’s disciples, who seek to live in a way that reflects our growing relationship with him.

To learn to think theologically :
Our goal is not only to transmit information but also to equip you with theological thinking skills.

Common growth in a diverse community:
We believe that healthy theology is best done in a community, learning from each other by sharing our experiences.

The pursuit of theology that leads to love :
If our theology does not lead us to greater love for God and one another, we are doing our theology wrong!

Honoring God’s word and his church :
We believe Scripture is inspired, revelational and authoritative, therefore it is our starting point. We are part of God’s church and our theology should encourage us to build up and love it.

Why study with us?
If you’re hungry to dig deeper into God’s Word and theological study, don’t miss this opportunity and arm yourself. Our team and teachers are experienced in pastoral ministry, which enables them to prepare you for church, workplace and home service.

How are we going to do this?
ISLSD provides theological education for two years. These are accessible to everyone; simple enough to understand, yet deep enough to be difficult. We encourage you to ask questions, question assumptions and think about yourself. We provide a safe and nurturing environment to develop your thinking, deal with problems, and grow in your faith.

6th Dresden Scouts and Community hall

If you’d like to find out more about what is happening in Stoke and Ostrava, please email us at derbyurbanchurch@gmail.com and we will put you in touch with Jozef.

Boulton Lane

Address

Boulton Lane
Alvaston
Derby
DE24 0AY

A NEW WAY OF DOING CHURCH

Phone

(01332) 349468

OZZY ROAD

Address

Corner of Charnwood Street and
Osmaston Road
Derby
DE1 2GU